افروز در پرورش کودکان و نوجوانانی آگاه، توانا، شاد و همدل همراه شماست و امکان آشنايی شما با معلمانی مشتاق از سراسر ايران را فراهم می‌کند.