خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

دختران ۱۰ ساله؛ فیلسوفان کوچک

چه‌طور بچه‌ها پیش‌فرض‌ها را با نقاشی شناختند؟

دختران ۱۰ ساله؛ فیلسوفان کوچک

 

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۵

 

تنبیه بدنی با کودکان چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۵

 

چرا بچه‌ها دروغ می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۵

 

همه بچه‌ها گه‌گاهی دروغ می‌گویند. در واقع یادگیری دروغ گفتن به‌شکل هدف‌مند و مؤثر  نشانی از هوش کودک به شمار می‌آید.

 

صفحه‌ها