خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

اختلال در یادگیری فقط «تفاوت» است

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶

 

کلاس برابر؛ بدون امر و نهی، تذکر و توبیخ

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶

 

صفحه‌ها