خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

جنگ جهانی بر سر مشق شب

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷

 

اولین هفته سال تحصیلی را چه‌طور شروع کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

 

ریک وُرملی*

 

در را به روی موفقیت در آموزش و یادگیری باز کنیم

 

صفحه‌ها