درباره دوره:

تفکر نقادانه و سنجش‌گرانه‌اندیشی مهارتی‌ آموختنی‌ست، با این حال بیشتر ما وقتی مدرسه را ترک می‌کنیم هنوز در آن مهارت نیافته‌ایم. ممکن است بی‌دلیل با ایده‌هایی موافقت یا مخالفت کنیم بدون این‌که بدانیم افکار و پیش‌داوری‌هایمان از کجا سرچشمه می‌گیرند. ممکن است به راحتی به دام یک آگهی‌ تبلیغاتی بیفتیم یا بدتر از آن بدون هیچ دلیل روشنی نسبت به گروهی از آدم‌ها بدبین شویم یا باورهای نادرستی دربارهٔ آن‌ها داشته باشیم. بعضی از ما نمی‌توانیم استدلال‌ها و طرز فکرمان را روشن و واضح توضیح دهیم و به همین دلیل گفت‌ و شنودمان با دیگری به جدال و مشاجره و تعارض تبدیل می‌شود یا به سکوت و سر تکان دادنی مختصر اکتفا می‌کنیم.

در این کارگاه ۵هفته‌ای برای کمک به کاهش یا رفع این مشکلات در زندگی خود و دانش‌آموزان‌مان و افزایش آگاهی درباره مسایل مرتبط با تفکر سنجشگرانه تلاش می‌کنیم.

 

نحوه برگزاری دوره:

 

کارگاه تفکر سنجشگرانه روش‌ها و مهارت‌هایی را معرفی می‌کند که یک متفکر سنجشگر به آن‌ها نیاز دارد. تفکر سنجشگر یکی از اهرم‌های تبدیل شدن به شهروندی بهتر است؛ شهروندی که خلاقانه و منتقدانه فکر می‌کند و اندیشه‌های خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف و مؤثر بیان می‌کند. این کارگاه معجزه نمی‌کند اما روش‌هایی را پیشنهاد می‌کند که با تمرین آن‌ها کم‌کم به متفکر سنجش‌گرتری تبدیل می‌شوید که بهتر فکر می‌کند و روشن‌ترحرف می‌زند و می‌نویسد.در این کارگاه ۵ هفته‌ای، با تعریف کارآمدی از تفکر نقادانه یا سنجش‌گرانه آشنا می‌شویم و با هم درباره این‌که چطور این مهارت آموخته می‌شود بحث می‌کنیم و از راه‌حل‌های پیشنهادی مثل سنجش‌گرانه خواندن و نوشتن برای بهبود نحوه تفکر خود و دانش‌آموزان‌مان استفاده می‌کنیم.

 

 


مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است.

درباره دوره:

تفکر نقادانه و سنجش‌گرانه‌اندیشی مهارتی‌ آموختنی‌ست، با این حال بیشتر ما وقتی مدرسه را ترک می‌کنیم هنوز در آن مهارت نیافته‌ایم. ممکن است بی‌دلیل با ایده‌هایی موافقت یا مخالفت کنیم بدون این‌که بدانیم افکار و پیش‌داوری‌هایمان از کجا سرچشمه می‌گیرند. ممکن است به راحتی به دام یک آگهی‌ تبلیغاتی بیفتیم یا بدتر از آن بدون هیچ دلیل روشنی نسبت به گروهی از آدم‌ها بدبین شویم یا باورهای نادرستی دربارهٔ آن‌ها داشته باشیم. بعضی از ما نمی‌توانیم استدلال‌ها و طرز فکرمان را روشن و واضح توضیح دهیم و به همین دلیل گفت‌ و شنودمان با دیگری به جدال و مشاجره و تعارض تبدیل می‌شود یا به سکوت و سر تکان دادنی مختصر اکتفا می‌کنیم.

در این کارگاه ۵هفته‌ای برای کمک به کاهش یا رفع این مشکلات در زندگی خود و دانش‌آموزان‌مان و افزایش آگاهی درباره مسایل مرتبط با تفکر سنجشگرانه تلاش می‌کنیم.

 

نحوه برگزاری دوره:

 

کارگاه تفکر سنجشگرانه روش‌ها و مهارت‌هایی را معرفی می‌کند که یک متفکر سنجشگر به آن‌ها نیاز دارد. تفکر سنجشگر یکی از اهرم‌های تبدیل شدن به شهروندی بهتر است؛ شهروندی که خلاقانه و منتقدانه فکر می‌کند و اندیشه‌های خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف و مؤثر بیان می‌کند. این کارگاه معجزه نمی‌کند اما روش‌هایی را پیشنهاد می‌کند که با تمرین آن‌ها کم‌کم به متفکر سنجش‌گرتری تبدیل می‌شوید که بهتر فکر می‌کند و روشن‌ترحرف می‌زند و می‌نویسد.در این کارگاه ۵ هفته‌ای، با تعریف کارآمدی از تفکر نقادانه یا سنجش‌گرانه آشنا می‌شویم و با هم درباره این‌که چطور این مهارت آموخته می‌شود بحث می‌کنیم و از راه‌حل‌های پیشنهادی مثل سنجش‌گرانه خواندن و نوشتن برای بهبود نحوه تفکر خود و دانش‌آموزان‌مان استفاده می‌کنیم.

 

 


مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است.