درباره دوره:

این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های کار گروهی در دانش‌آموزان طراحی شده؛ مهارت‌هایی که برای پیاده‌سازی دیگر رویکردهای آموزشی به‌ویژه رویکرد «یادگیری از راه خدمت» ضروری‌ هستند. فراتر از این، روش‌هایی که در این دوره ارائه می‌شود به معلمان کمک می‌کند از کلاس‌ درس فضایی خلاق و پویا بسازند و دانش‌آموزان را برای ایفای نقش یک شهروند مؤثر در جامعه آماده کنند.

 

نحوه برگزاری دوره

 

در این کارگاه ۶ هفته‌ای ابتدا با رویکرد یادگیری مشارکتی و اصول بنیادین آن آشنا می‌شویم و هر هفته با تمرکز بر یکی از این اصول، بخشی از یک فعالیت آموزشی مبتنی بر مشارکت را تمرین می‌کنیم. شرکت‌کنندگان از نخستین هفته آموزشی در قالب گروه‌های کوچک ۳ تا ۴ نفره روی یک طرح یادگیری مشارکتی کار می‌کنند تا در پایان هفته ششم نسخه تکمیل شده طرح را ارائه دهند. این گروه‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام پذیرفته‌شدگان زیر نظر تسهیلگران دوره تشکیل می‌شوند. تالارهای گفت‌وگو و گپ گروهی هفتگی امکان بحث و تبادل نظر درباره مطالب آموزشی هر هفته را مهیا می‌کنند. تسهیلگران افروز در گفت‌وگوها و فعالیت‌ها همراه شما هستند و فرآیند گفت‌وگو و یادگیری را تسهیل می‌کنند. فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی یکی از بخش‌های اصلی دوره و حاوی پرسش‌هایی درباره دریافت‌ها و تجربه‌های شما از حضور در دوره و مشارکت در کار گروهی طی دوره است.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، طرحی برای یک فعالیت یادگیری مشارکتی است و هر هفته به آماده‌سازی بخشی از طرح اختصاص دارد.


مهلت ثبت‌نام برای این‌ کارگاه پایان یافته است

درباره دوره:

این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های کار گروهی در دانش‌آموزان طراحی شده؛ مهارت‌هایی که برای پیاده‌سازی دیگر رویکردهای آموزشی به‌ویژه رویکرد «یادگیری از راه خدمت» ضروری‌ هستند. فراتر از این، روش‌هایی که در این دوره ارائه می‌شود به معلمان کمک می‌کند از کلاس‌ درس فضایی خلاق و پویا بسازند و دانش‌آموزان را برای ایفای نقش یک شهروند مؤثر در جامعه آماده کنند.

 

نحوه برگزاری دوره

 

در این کارگاه ۶ هفته‌ای ابتدا با رویکرد یادگیری مشارکتی و اصول بنیادین آن آشنا می‌شویم و هر هفته با تمرکز بر یکی از این اصول، بخشی از یک فعالیت آموزشی مبتنی بر مشارکت را تمرین می‌کنیم. شرکت‌کنندگان از نخستین هفته آموزشی در قالب گروه‌های کوچک ۳ تا ۴ نفره روی یک طرح یادگیری مشارکتی کار می‌کنند تا در پایان هفته ششم نسخه تکمیل شده طرح را ارائه دهند. این گروه‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام پذیرفته‌شدگان زیر نظر تسهیلگران دوره تشکیل می‌شوند. تالارهای گفت‌وگو و گپ گروهی هفتگی امکان بحث و تبادل نظر درباره مطالب آموزشی هر هفته را مهیا می‌کنند. تسهیلگران افروز در گفت‌وگوها و فعالیت‌ها همراه شما هستند و فرآیند گفت‌وگو و یادگیری را تسهیل می‌کنند. فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی یکی از بخش‌های اصلی دوره و حاوی پرسش‌هایی درباره دریافت‌ها و تجربه‌های شما از حضور در دوره و مشارکت در کار گروهی طی دوره است.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، طرحی برای یک فعالیت یادگیری مشارکتی است و هر هفته به آماده‌سازی بخشی از طرح اختصاص دارد.


مهلت ثبت‌نام برای این‌ کارگاه پایان یافته است