درباره دوره:

یادگیری از راه خدمت یعنی یادگیری موضوع و محتوای درسی در جریان خدمت‌رسانی به اجتماع. در این روش اهداف آموزشی یک یا چند کلاس درسی از طریق مشارکت دانش‌آموزان در اجرای یک پروژه خدمت‌رسانی اجتماعی محقق می‌شود. دانش‌آموزان حین تمرین مهارت‌هایی چون کار گروهی، جست‌وجوگری، حل مسئله، و همدلی، میان محتوای درسی و زندگی واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و یاد می‌گیرند چه‌طور از تئوری‌ها و آموزه‌هایی که در مدرسه فرا گرفته‌اند، دردنیای واقعی استفاده کنند. در این کارگاه ۶ هفته‌ای با اصول یادگیری از راه خدمت آشنا می‌شویم.

 

نحوه برگزاری دوره

 

این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود و فرآیند یادگیری در جریان مشارکت و همراهی تسهیلگران و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختف دوره رقم می‌خورد. هر هفته به بررسی یکی از جنبه‌های یادگیری از راه خدمت اختصاص دارد. تالارهای گفت‌وگو و گپ گروهی هفتگی فضایی برای بحث و تبادل نظر درباره موضوع هفته است. فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی نیز به پرسش‌ و پاسخ میان شما و تسهیلگران دوره درباره موضوع هر هفته و فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری از راه خدمت اختصاص دارد.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، یک طرح اولیه برای یک پروژه یادگیری از راه خدمت و هم‌سو با برنامه درسی‌ست که به‌طور تدریجی طی ۶ هفته آماده می‌شود. طراحی این فعالیت از هفته اول کارگاه آغاز می‌شود. هر هفته بخشی از کار تکمیل می‌کنید و تسهیلگران درباره آن به شما بازخورد می‌دهند. در پایان کارگاه با استفاده از بازخوردهای تسهیلگران و سایر شرکت‌کنندگان دوره، نسخه نهایی فعالیت خود را آماده و به عنوان پروژه پایانی ارائه می‌کنید.


مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.

درباره دوره:

یادگیری از راه خدمت یعنی یادگیری موضوع و محتوای درسی در جریان خدمت‌رسانی به اجتماع. در این روش اهداف آموزشی یک یا چند کلاس درسی از طریق مشارکت دانش‌آموزان در اجرای یک پروژه خدمت‌رسانی اجتماعی محقق می‌شود. دانش‌آموزان حین تمرین مهارت‌هایی چون کار گروهی، جست‌وجوگری، حل مسئله، و همدلی، میان محتوای درسی و زندگی واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و یاد می‌گیرند چه‌طور از تئوری‌ها و آموزه‌هایی که در مدرسه فرا گرفته‌اند، دردنیای واقعی استفاده کنند. در این کارگاه ۶ هفته‌ای با اصول یادگیری از راه خدمت آشنا می‌شویم.

 

نحوه برگزاری دوره

 

این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود و فرآیند یادگیری در جریان مشارکت و همراهی تسهیلگران و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختف دوره رقم می‌خورد. هر هفته به بررسی یکی از جنبه‌های یادگیری از راه خدمت اختصاص دارد. تالارهای گفت‌وگو و گپ گروهی هفتگی فضایی برای بحث و تبادل نظر درباره موضوع هفته است. فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی نیز به پرسش‌ و پاسخ میان شما و تسهیلگران دوره درباره موضوع هر هفته و فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری از راه خدمت اختصاص دارد.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، یک طرح اولیه برای یک پروژه یادگیری از راه خدمت و هم‌سو با برنامه درسی‌ست که به‌طور تدریجی طی ۶ هفته آماده می‌شود. طراحی این فعالیت از هفته اول کارگاه آغاز می‌شود. هر هفته بخشی از کار تکمیل می‌کنید و تسهیلگران درباره آن به شما بازخورد می‌دهند. در پایان کارگاه با استفاده از بازخوردهای تسهیلگران و سایر شرکت‌کنندگان دوره، نسخه نهایی فعالیت خود را آماده و به عنوان پروژه پایانی ارائه می‌کنید.


مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.