درباره دوره:

این کارگاه آموزشی سه ماهه با هدف طراحی و اجرای یک پروژه یادگیری از راه خدمت تدارک دیده شده است. یادگیری از راه خدمت یک روش آموزشی برای تلفیق موضوعات درسی با فعالیت‌های اجتماعی است تا از این طریق یادگیرندگان با کاربرد آموزه‌های درسی در زندگی روزمره آشنا شوند. در این دوره قرار است شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با چارچوب‌ها و استانداردهای این روش آموزشی، دانش‌آموزان‌شان را برای مشارکت در اجرای یک طرح خدمت‌محور آماده کنند و در مراحل مختلف پیاده‌سازی طرح همراه‌شان باشند.

 

نحوه برگزاری

 

چهار هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با روش یادگیری از راه خدمت و طراحی اولیه یک فعالیت مبتنی بر این روش آموزشی اختصاص دارد. از هفته پنجم اجرای فعالیت در کلاس آغاز می‌شود. گپ‌های گروهی از هفته پنجم به بعد هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شوند.

 

این دوره بر مشارکت عملی هر یک از شرکت‌کنندگان استوار است؛ یعنی هر یک از شرکت‌کنندگان بر اساس ویژگی‌ها و فضای کلاس درس خود یک طرح یادگیری از راه خدمت را اجرا می‌کنند. در این مسیر، تسهیلگران افروز تک‌تک شرکت‌کنندگان را بر اساس نیازهای آموزشی‌شان و برای حل چالش‌هایی که حین اجرای طرح‌های خدمت‌محور با آن‌ها مواجه می‌شوند، همراهی خواهند کرد.

 

در جریان این دوره مطالب متنوعی به عنوان منبع آموزشی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و در هر مرحله از اجرای طرح خدمت‌محور شرکت‌کنندگان از طریق مشارکت در تالارهای گفت‌وگو، فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی و گپ گروهی با یکدیگر و با تسهیلگران دوره تبادل نظر و هم‌فکری می‌کنند.

 

طی سه ماه برگزاری دوره، شرکت‌کنندگان بر اساس یک برنامه هفتگی منظم که از ابتدای دوره در اختیارشان قرار می‌گیرد، باید تسهیلگران افروز را در جریان پیشرفت اجرای فعالیت در کلاس درس‌شان قرار دهند.

 

دستاورد پایانی کارگاه

پروژه پایانی این دوره، طرح شما طبق الگوی یادگیری از راه خدمت،‌ اجرای آن و گزارشی از فرآیند اجرا است.


  • مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.

درباره دوره:

این کارگاه آموزشی سه ماهه با هدف طراحی و اجرای یک پروژه یادگیری از راه خدمت تدارک دیده شده است. یادگیری از راه خدمت یک روش آموزشی برای تلفیق موضوعات درسی با فعالیت‌های اجتماعی است تا از این طریق یادگیرندگان با کاربرد آموزه‌های درسی در زندگی روزمره آشنا شوند. در این دوره قرار است شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با چارچوب‌ها و استانداردهای این روش آموزشی، دانش‌آموزان‌شان را برای مشارکت در اجرای یک طرح خدمت‌محور آماده کنند و در مراحل مختلف پیاده‌سازی طرح همراه‌شان باشند.

 

نحوه برگزاری

 

چهار هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با روش یادگیری از راه خدمت و طراحی اولیه یک فعالیت مبتنی بر این روش آموزشی اختصاص دارد. از هفته پنجم اجرای فعالیت در کلاس آغاز می‌شود. گپ‌های گروهی از هفته پنجم به بعد هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شوند.

 

این دوره بر مشارکت عملی هر یک از شرکت‌کنندگان استوار است؛ یعنی هر یک از شرکت‌کنندگان بر اساس ویژگی‌ها و فضای کلاس درس خود یک طرح یادگیری از راه خدمت را اجرا می‌کنند. در این مسیر، تسهیلگران افروز تک‌تک شرکت‌کنندگان را بر اساس نیازهای آموزشی‌شان و برای حل چالش‌هایی که حین اجرای طرح‌های خدمت‌محور با آن‌ها مواجه می‌شوند، همراهی خواهند کرد.

 

در جریان این دوره مطالب متنوعی به عنوان منبع آموزشی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و در هر مرحله از اجرای طرح خدمت‌محور شرکت‌کنندگان از طریق مشارکت در تالارهای گفت‌وگو، فعالیت‌های تعمق و بازاندیشی و گپ گروهی با یکدیگر و با تسهیلگران دوره تبادل نظر و هم‌فکری می‌کنند.

 

طی سه ماه برگزاری دوره، شرکت‌کنندگان بر اساس یک برنامه هفتگی منظم که از ابتدای دوره در اختیارشان قرار می‌گیرد، باید تسهیلگران افروز را در جریان پیشرفت اجرای فعالیت در کلاس درس‌شان قرار دهند.

 

دستاورد پایانی کارگاه

پروژه پایانی این دوره، طرح شما طبق الگوی یادگیری از راه خدمت،‌ اجرای آن و گزارشی از فرآیند اجرا است.


  • مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.