از این جمله‌ها کدوم رو بیشتر استفاده می‌کنید؟
هیچ وقت مخاطب چنین جمله‌هایی بودین؟
چه احساسی داشتید؟
هرگز به احساسی که یک جمله ساده در شنونده ایجاد می‌کنه فکر کردید؟

در تصاویر بعدی سعی کردیم به این پرسش‌ها جواب دهیم و واژه‌ها و عباراتی جایگزین برای آن‌ها معرف کنیم...